Skip to main content
6-Methyl-beta,beta,beta',beta'-tetrakis(trifluoromethyl)-2,4-pyridinediethanol image
102206-53-1

6-Methyl-beta,beta,beta',beta'-tetrakis(trifluoromethyl)-2,4-pyridinediethanol

T

Log in or create an account to view properties.

Log in or create an account to view functional uses.

Log in or create an account to view resources.