Skip to main content
[cyano-(3-phenoxyphenyl)methyl] 3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethylcyclopropane-1-carboxylate, diethoxy-sulfanylidene-(3,5,6-trichloropyridin-2-yl)oxy- image
78691-31-3

[cyano-(3-phenoxyphenyl)methyl] 3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethylcyclopropane-1-carboxylate, diethoxy-sulfanylidene-(3,5,6-trichloropyridin-2-yl)oxy-

ALSO CALLED [cyano-(3-phenoxyphenyl)methyl] 3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethyl-cyclopropane-1-carboxylate, die...

Log in or create an account to view properties.

Log in or create an account to view functional uses.

Log in or create an account to view resources.