Skip to main content
Fenitrothion-oxon 10 microg/mL in Ethylacetate image
2255-17-6

Fenitrothion-oxon 10 microg/mL in Ethylacetate

ALSO CALLED 3-Methyl-4-nitrophenyl dimethyl phosphate, 3-Methyldimethylparaoxon, Accothion O-analog, dimethyl (3...

Log in or create an account to view properties.

Log in or create an account to view functional uses.

Log in or create an account to view resources.