Skip to main content
5,5-dimethyl-2-(6-methyl-2-(methylsulfanyl)pyrimidin-4-yloxy)-1,3,2-dioxaphosphorinane-2-thione image
7225-87-8

5,5-dimethyl-2-(6-methyl-2-(methylsulfanyl)pyrimidin-4-yloxy)-1,3,2-dioxaphosphorinane-2-thione

Log in or create an account to view properties.

Log in or create an account to view functional uses.

Log in or create an account to view resources.