Skip to main content
5'-O-[Bis(4-methoxyphenyl)phenylmethyl]-2'-deoxy-N-(2-methyl-1-oxopropyl)-3'-guanylic acid 2-chlorophenyl 2-cyanoethyl ester image
80817-36-3

5'-O-[Bis(4-methoxyphenyl)phenylmethyl]-2'-deoxy-N-(2-methyl-1-oxopropyl)-3'-guanylic acid 2-chlorophenyl 2-cyanoethyl ester

ALSO CALLED 279-564-7, 3'-Guanylic acid, 5'-O-(bis(4-methoxyphenyl)phenylmethyl)-2'-deoxy-N-(2-methyl-1-oxopropy...

Log in or create an account to view properties.

Log in or create an account to view functional uses.

Log in or create an account to view resources.