Skip to main content
57997-59-8

Trimethyl(diphenoxy)-lambda~5~-stibane

ALSO CALLED Antimony, trimethyldiphenoxy-, DIPHENYL TRIMETHYLSTIBONITE

Log in or create an account to view properties.

Log in or create an account to view functional uses.

Log in or create an account to view resources.