Skip to main content
10555-83-6

Difluoro(trimethyl)-lambda~5~-stibane

ALSO CALLED Antimony, difluorotrimethyl-, difluorotrimethylantimony

Log in or create an account to view properties.

Log in or create an account to view functional uses.

Log in or create an account to view resources.