Skip to main content
10140-09-7

Piperazine, 1-(2-(2-(diphenylmethoxy)ethoxy)ethyl)-2,4,5-trimethyl-, dihydrochloride, (E)-

ALSO CALLED (2R,5S)-1-[2-(2-benzhydryloxyethoxy)ethyl]-2,4,5-trimethylpiperazine dihydrochloride, trans-1-(2-(2-...

Log in or create an account to view properties.

Log in or create an account to view functional uses.

Log in or create an account to view resources.