Skip to main content
102233-12-5

Piperazine, 2,6-dimethyl-1-(3-(3,4-(methylenedioxy)phenyl)propyl)-4-(2-pyridyl)-, hydrochloride, (Z)-

ALSO CALLED cis-2,6-Dimethyl-1-(3-(3,4-(methylenedioxy)phenyl)propyl)-4-(2-pyridyl)piperazine HCl

Log in or create an account to view properties.

Log in or create an account to view functional uses.

Log in or create an account to view resources.