Skip to main content
102233-08-9

Piperazine, 1-(3-(3,4-dimethoxyphenyl)propyl)-2,6-dimethyl-4-(2-pyridyl)-, hydrochloride, (Z)-(Z)-

ALSO CALLED 1-[3-(3,4-DIMETHOXYPHENYL)PROPYL]-2,6-DIMETHYL-4-PYRIDIN-2-YL-PIPERAZI NE HYDROCHLORIDE, 1-[3-(3,4-d...

Log in or create an account to view properties.

Log in or create an account to view functional uses.

Log in or create an account to view resources.