Skip to main content
126551-80-2

Piperazine, 1-((2-chlorophenyl)(3-chlorophenyl)methyl)-4-methyl-, (Z)-2-butenedioate (1:2)

ALSO CALLED (E)-but-2-enedioic acid; 1-[(2-chlorophenyl)-(3-chlorophenyl)methyl]-4-methylpiperazine, 1-((2-Chlor...

Log in or create an account to view properties.

Log in or create an account to view functional uses.

Log in or create an account to view resources.