Skip to main content
104317-88-6

1-Piperazineethanol, alpha-(((1-methylethyl)amino)methyl)-4-phenyl-, hydrochloride

ALSO CALLED alpha-(((1-Methylethyl)amino)methyl)-4-phenyl-1-piperazineethanol hydrochloride

Log in or create an account to view properties.

Log in or create an account to view functional uses.

Log in or create an account to view resources.