Skip to main content
143759-59-5

1-Piperazineethanol, 4-(diphenylmethyl)-alpha-(((phenylmethyl)amino)methyl)-

ALSO CALLED 1-(4-benzhydrylpiperazin-1-yl)-3-(benzylamino)propan-2-ol, 1-Diphenylmethyl-4-(2-hydoxy-3-phenylmeth...

Log in or create an account to view properties.

Log in or create an account to view functional uses.

Log in or create an account to view resources.