Skip to main content
67906-35-8

Propanenitrile, 3-((4-(2-(2,6-dibromo-4-nitrophenyl)diazenyl)-3-methylphenyl)ethylamino)-

ALSO CALLED 3-[[4-[(2,6-Dibromo-4-nitrophenyl)azo]-3-methylphenyl]ethylamino]propanenitrile, 3-[4-[(2,6-dibromo-...

Log in or create an account to view properties.

Log in or create an account to view functional uses.

Log in or create an account to view resources.