Skip to main content
15087-68-0

Propanenitrile, 3-[[2-(benzoyloxy)ethyl][4-[(2-chloro-4-nitrophenyl)azo]phenyl]amino]-

ALSO CALLED 2-(4-((2-Chloro-4-nitrophenyl)azo)-N-(2-cyanoethyl)anilino)ethyl benzoate, 2-[4-[(2-CHLORO-4-NITROPH...

Log in or create an account to view properties.

Log in or create an account to view functional uses.

Log in or create an account to view resources.