Skip to main content
14362-31-3

Piperazine, 1-[(4-chlorophenyl)phenylmethyl]-4-methyl-, monohydrochloride

ALSO CALLED (1-[(4-Chlorophenyl)phenyl-methyl]-4-methylpiperazine), 1-((4-Chlorophenyl)(phenyl)methyl)-4-methylp...

Log in or create an account to view properties.

Log in or create an account to view functional uses.

Log in or create an account to view resources.