Skip to main content
Oxirane, 2-[3,3,4,4,5,5,5-heptafluoro-2,2-bis(trifluoromethyl)pentyl]- image
119285-89-1

Oxirane, 2-[3,3,4,4,5,5,5-heptafluoro-2,2-bis(trifluoromethyl)pentyl]-

T
ALSO CALLED [2,2-Bis(trifluoromethyl)-1H,1H-heptafluoropentyl]oxirane, 2,2-Bis(trifluoromethyl)-1H,1H-heptafluor...

Log in or create an account to view properties.

Log in or create an account to view functional uses.

Log in or create an account to view resources.