Skip to main content
Cobaltate(1-), bis[5-[(5-chloro-2-hydroxyphenyl)azo]-6-hydroxy-N-(2-hydroxyethyl)-N-methyl-2-naphthalenesulfonamidato(2-)]-, sodium image
70236-43-0

Cobaltate(1-), bis[5-[(5-chloro-2-hydroxyphenyl)azo]-6-hydroxy-N-(2-hydroxyethyl)-N-methyl-2-naphthalenesulfonamidato(2-)]-, sodium

ALSO CALLED 274-476-5, Cobaltate(1-), bis(5-((5-chloro-2-(hydroxy-kappaO)phenyl)azo-kappaN1)-6-(hydroxy-kappaO)-...

Log in or create an account to view properties.

Log in or create an account to view functional uses.

Log in or create an account to view resources.