Skip to main content
2-{[(DIETHOXYPHOSPHORYL)METHYL][2-({[3-(ISOCYANATOMETHYL)PHENYL]CARBAMOYL}OXY)ETHYL]AMINO}ETHYL N-[3-(ISOCYANATOMETHYL)PHENYL]CARBAMATE image
68133-14-2

2-{[(DIETHOXYPHOSPHORYL)METHYL][2-({[3-(ISOCYANATOMETHYL)PHENYL]CARBAMOYL}OXY)ETHYL]AMINO}ETHYL N-[3-(ISOCYANATOMETHYL)PHENYL]CARBAMATE

T
ALSO CALLED 2-[diethoxyphosphorylmethyl-[2-[[3-(isocyanatomethyl)phenyl]carbamoyloxy]ethyl]amino]ethyl N-[3-(iso...

Log in or create an account to view properties.

Log in or create an account to view functional uses.

Log in or create an account to view resources.