Skip to main content
4-[ethyl-(2-methylphenyl)arsanyl]aniline,nitric acid image
54011-00-6

4-[ethyl-(2-methylphenyl)arsanyl]aniline,nitric acid

T
ALSO CALLED Benzenamine, 4-[ethyl(2-methylphenyl)arsino]-, nitrate, Nitric acid--4-[ethyl(2-methylphenyl)arsanyl...

Log in or create an account to view properties.

Log in or create an account to view functional uses.

Log in or create an account to view resources.