Skip to main content
2-[ethyl-(2-methylphenyl)arsanyl]aniline,nitric acid image
54010-97-8

2-[ethyl-(2-methylphenyl)arsanyl]aniline,nitric acid

T
ALSO CALLED Benzenamine, 2-[ethyl(2-methylphenyl)arsino]-, nitrate, Nitric acid--2-[ethyl(2-methylphenyl)arsanyl...

Log in or create an account to view properties.

Log in or create an account to view functional uses.

Log in or create an account to view resources.