Skip to main content
3-[ethyl-(2-methylphenyl)arsanyl]aniline,sulfuric acid image
53980-37-3

3-[ethyl-(2-methylphenyl)arsanyl]aniline,sulfuric acid

T
ALSO CALLED Benzenamine, 3-[ethyl(2-methylphenyl)arsino]-, sulfate (1:1), Sulfuric acid--3-[ethyl(2-methylphenyl...

Log in or create an account to view properties.

Log in or create an account to view functional uses.

Log in or create an account to view resources.