Skip to main content
2-[ethyl-(2-methylphenyl)arsanyl]aniline,sulfuric acid image
53980-36-2

2-[ethyl-(2-methylphenyl)arsanyl]aniline,sulfuric acid

T
ALSO CALLED Benzenamine, 2-[ethyl(2-methylphenyl)arsino]-, sulfate (1:1), Sulfuric acid--2-[ethyl(2-methylphenyl...

Log in or create an account to view properties.

Log in or create an account to view functional uses.

Log in or create an account to view resources.