Skip to main content
3-[ethyl-(4-methylphenyl)arsanyl]aniline,nitric acid image
51908-92-0

3-[ethyl-(4-methylphenyl)arsanyl]aniline,nitric acid

T
ALSO CALLED Benzenamine, 3-[ethyl(4-methylphenyl)arsino]-, nitrate, Nitric acid--3-[ethyl(4-methylphenyl)arsanyl...

Log in or create an account to view properties.

Log in or create an account to view functional uses.

Log in or create an account to view resources.