Skip to main content
4-[ethyl-(4-methylphenyl)arsanyl]aniline,sulfuric acid image
51851-74-2

4-[ethyl-(4-methylphenyl)arsanyl]aniline,sulfuric acid

T
ALSO CALLED Benzenamine, 4-[ethyl(4-methylphenyl)arsino]-, sulfate (1:1), Sulfuric acid--4-[ethyl(4-methylphenyl...

Log in or create an account to view properties.

Log in or create an account to view functional uses.

Log in or create an account to view resources.