Skip to main content
2-[ethyl-(4-methylphenyl)arsanyl]aniline,nitric acid image
51851-70-8

2-[ethyl-(4-methylphenyl)arsanyl]aniline,nitric acid

T
ALSO CALLED Benzenamine, 2-[ethyl(4-methylphenyl)arsino]-, mononitrate, Nitric acid--2-[ethyl(4-methylphenyl)ars...

Log in or create an account to view properties.

Log in or create an account to view functional uses.

Log in or create an account to view resources.