Skip to main content
[dimethylcarbamothioylsulfanyl(methyl)arsanyl] N,N-dimethylcarbamodithioate image
2445-07-0

[dimethylcarbamothioylsulfanyl(methyl)arsanyl] N,N-dimethylcarbamodithioate

T
ALSO CALLED 2,5,8-Trimethyl-3,7-dithioxo-4,6-dithia-2,8-diaza-5-arsanonane #, Bis(dimethylthiocarbamoylthio)meth...

Log in or create an account to view properties.

Log in or create an account to view functional uses.

Log in or create an account to view resources.