Skip to main content
Reaction mass of potassium difluoro{[(4S,5R)-2,2,4,5-tetrafluoro-5-(trifluoromethoxy)-1,3-dioxolan-4-yl]oxy}acetate, potassium difluoro{[(4R,5S)-2,2,4,5-tetrafluoro-5-(trifluoromethoxy)-1,3-dioxolan-4-yl]oxy}acetate,potassium difluoro{[(4S,5S)-2,2,4,5-te image
1190931-39-5

Reaction mass of potassium difluoro{[(4S,5R)-2,2,4,5-tetrafluoro-5-(trifluoromethoxy)-1,3-dioxolan-4-yl]oxy}acetate, potassium difluoro{[(4R,5S)-2,2,4,5-tetrafluoro-5-(trifluoromethoxy)-1,3-dioxolan-4-yl]oxy}acetate,potassium difluoro{[(4S,5S)-2,2,4,5-te

T
ALSO CALLED Acetic acid, 2,2-difluoro-2-((2,2,4,5-tetrafluoro-5-(trifluoromethoxy)-1,3-dioxolan-4-yl)oxy)-, pota...

Log in or create an account to view properties.

Log in or create an account to view functional uses.

Log in or create an account to view resources.