Skip to main content
54009-77-7

[2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,15,15,15-octacosafluoro-14-(trifluoromethyl)pentadecyl]oxirane (EINECS)

ALSO CALLED (2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,15,15,15-Octacosafluoro-14-(trifluoromet...

Log in or create an account to view properties.

Log in or create an account to view functional uses.

Log in or create an account to view resources.