Skip to main content
Chromate(1-), (formato-O)[2-hydroxy-3-[ [(2-hydroxy-5-nitrophenyl)methylene]amino]-5-nitrobenzenesulfonato (3-)]-, hydrogen, compd. with 2-ethyl-1-hexanamine (1:1) image
75718-03-5

Chromate(1-), (formato-O)[2-hydroxy-3-[ [(2-hydroxy-5-nitrophenyl)methylene]amino]-5-nitrobenzenesulfonato (3-)]-, hydrogen, compd. with 2-ethyl-1-hexanamine (1:1)

ALSO CALLED Chromate(1-), (formato-kappaO)(2-(hydroxy-kappaO)-3-(((2-(hydroxy-kappaO)-5-nitrophenyl)methylene)am...

Log in or create an account to view properties.

Log in or create an account to view functional uses.

Log in or create an account to view resources.