Skip to main content
29508-48-3

1H-Pyrazolium, 1,5-dimethyl-3-(2-(2-methyl-1H-indol-3-yl)diazenyl)-2-phenyl-, methyl sulfate (1:1)

ALSO CALLED 128644-13-3, 1H-Pyrazolium, 1,5-dimethyl-3-((2-methyl-1H-indol-3-yl)azo)-2-phenyl-, methyl sulfate,...

Log in or create an account to view properties.

Log in or create an account to view functional uses.

Log in or create an account to view resources.