Skip to main content
10127-27-2

Chromate(1-), [3-[(4,5-dihydro-3-methyl- 5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-2-hydroxy-5-nitrobenzenesulfonato (3-)]hydroxy-, sodium

ALSO CALLED 12220-13-2, 233-357-8, 82249-45-4, Acid Orange 74, C.I. Acid orange 74, Chromate(1-), (3-((4,5-dihyd...

Log in or create an account to view properties.

Log in or create an account to view functional uses.

Log in or create an account to view resources.