Skip to main content
Chromate(2-), [2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-5-methyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-onato(2-)][3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-2-hydroxy-5-nitrobenzenesulfonato(3-)]-, disodium image
56819-40-0

Chromate(2-), [2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-5-methyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-onato(2-)][3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-2-hydroxy-5-nitrobenzenesulfonato(3-)]-, disodium

ALSO CALLED (E)-1-(4-Chlorophenyl)-3-(naphthalen-1-yl)prop-2-en-1-one, (E)-1-(4-chlorophenyl)-3-naphthalen-1-ylp...

Log in or create an account to view properties.

Log in or create an account to view functional uses.

Log in or create an account to view resources.