Skip to main content
59709-10-3

Pyridinium, 1-[2-[[4-[(2-chloro-4-nitrophenyl) azo]phenyl]ethylamino]ethyl]-, acetate

ALSO CALLED 1-(2-((4-((2-Chloro-4-nitrophenyl)azo)phenyl)ethylamino)ethyl)pyridinium acetate, 1-[2-[[4-[(2-Chlor...

Log in or create an account to view properties.

Log in or create an account to view functional uses.

Log in or create an account to view resources.