Skip to main content
6465-02-7

Carbamic acid, [4-[[4-[(4-hydroxyphenyl) azo]-2-methylphenyl]azo]phenyl]-, methyl ester

ALSO CALLED 229-279-9, 4-((4-((4-((Methoxycarbonyl)amino)phenyl)azo)-3-methylphenyl)azo)phenol, Carbamic acid, (...

Log in or create an account to view properties.

Log in or create an account to view functional uses.

Log in or create an account to view resources.