Skip to main content
ETHYL P-NITROPHENYL PHENYLPHOSPHOROTHIOATE (EPN) image
2104-64-5

ETHYL P-NITROPHENYL PHENYLPHOSPHOROTHIOATE (EPN)

ALSO CALLED 218-276-8, Benzenephosphonic acid, thiono-, ethyl-p-nitrophenyl ester, Benzenephosphothionic acid, e...

Log in or create an account to view properties.

Log in or create an account to view functional uses.

Log in or create an account to view resources.